Vzdělávací agentura

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY ON-LINE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
16. 4. 2024 – 21. 6. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
21. 5. 2024 – 26. 7. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
18. 6. 2024 – 23. 8. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
9. 7. 2024 – 17. 9. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
13. 8. 2024 – 15. 10. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
10. 9. 2024 – 15. 11. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
8. 10. 2024 – 5. 12. 2024 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 17.950 Kč on-line dle Vašich potřeb

OBSAH KURZU:

Legislativa

  • Občanský zákoník
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Živnostenský zákon
  • Zákoník práce
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o daních z příjmů
  • Daňová soustava

Daňová evidence

  • Knihy daňové evidence
   • Deník daňové evidence
   • Kniha pohledávek a závazků
   • Pomocné knihy
   • Otevírání knih, průběžné evidování, uzavírání knih a inventarizace
  • Dlouhodobý majetek v daňové evidenci
  • Zásoby v daňové evidenci
  • Ceniny
  • Daň z přidané hodnoty a její evidence
  • Úprava daňových příjmů a výdajů (zvyšování či snižování základu daně)
  • Daňové přiznání

Praktické příklady daňové evidence

  • Základy evidence do deníku daňové evidence a pomocných knih
  • Evidence DPH v deníku daňové evidence a do pomocných knih
  • Závěrka v daňové evidenci, sestavení daňového přiznání

Účetnictví

  • Základní pojmy účetnictví
   • Příjem
   • Výdaj
   • Výnos
   • Náklad
  • Účetní doklady
  • Rozvaha (bilance)
   • Aktiva
   • Pasiva
  • Výsledek hospodaření
  • Likvidita
  • Rentabilita
  • Leasing
  • Účetní knihy
  • Účetní směrnice
  • Účtový rozvrh
  • Účtová osnova a směrná účtová osnova
  • Rozvahové změny
  • Účet
  • Rozdělení účtů podle funkce v účetnictví
   • Rozvahové účty
   • Výsledkové účty
   • Závěrkové a podrozvahové účty
   • Účty vnitropodnikového účetnictví
  • Účtování na jednotlivé účty
  • Účetní závěrka
  • Výsledek hospodaření a základ daně
  • Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
   • Pořízení vč. zálohy na pořízení
   • Uvedení do provozu
   • Odpisy
   • Technické zhodnocení a opravy
   • Uplatnění zůstatkové ceny
   • Vyřazení
  • Účtová třída 1 – zásoby
   • Pořízení metodou A
   • Pořízení metodou B
   • Převedení na sklad
   • Výdej ze skladu
   • Chybové situace
   • Chybí zásoba k poslednímu dni účetního období
   • Chybí faktura k poslednímu dni účetního období
   • Metoda B k poslednímu dni účetního období
   • Inventarizace
  • Účtová třída 2 – finanční účty
   • Pokladna
   • Zálohy zaměstnancům
   • Ceniny
   • Bankovní účty
   • Krátkodobé úvěry
   • Převody peněz
  • Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
   • Odběratelé vč. přijatých záloh
   • Dodavatelé vč. poskytnutých záloh
   • Zaměstnanci
   • Daň z příjmu
   • Daň z přidané hodnoty
   • Přechodné účty aktiv a pasiv
    • Účty časového rozlišení
    • Dohadné účty
   • Finanční leasing
  • Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   • Vznik společnosti
   • Zvýšení základního kapitálu
   • Vklady
   • Rozdělení čistého zisku
   • Úhrada ztráty
   • Tvorba rezervy
   • Dlouhodobé úvěry
  • Účtové třídy 5 a 6 – náklady a výnosy

Praktické účtování vedené daňovým poradcem s dlouholetou praxí

  • Výsledek hospodaření
  • Konečná rozvaha
  • Počáteční rozvaha
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Peněžní prostředky
  • Zaměstnanci
  • Daň z přidané hodnoty
  • Finanční leasing
  • Založení společnosti a zvýšení základního kapitálu
  • Rozdělení zisku
  • Úhrada ztráty
  • Náklady a výnosy

Účtování prostřednictvím výpočetní techniky

  • Účtování v programu STEREO
   • Založení a nastavení účetní jednotky
   • Pokladna
   • Bankovní výpisy
   • Příkazy k úhradě
   • Interní doklady
   • Pohledávky a závazky
   • Účetní deník
   • Přijaté faktury
   • Vystavené faktury
   • Dlouhodobý majetek
   • Uzávěrka
   • DPH
   • Daň z příjmu
   • Sestavy

Vedení daňové evidence prostřednictvím výpočetní techniky

  • Vedení daňové evidence v programu STEREO
   • Založení a nastavení OSVČ
   • Pokladna
   • Bankovní výpisy
   • Příkazy k úhradě
   • Interní doklady
   • Pohledávky a závazky
   • Peněžní deník
   • Přijaté faktury
   • Vystavené faktury
   • Dlouhodobý majetek
   • Uzávěrka
   • DPH
   • Daň z příjmu
   • Sestavy

ZAKOUPENÍM KURZU NAVÍC ZÍSKÁTE:

  • Přednášku „Daňové přiznání z příjmů fyzických osob“ vedenou daňovým poradcem
  • Základy mzdového účetnictví a personalistiky
  • Základy personalistiky a účtování mezd v programu STEREO

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.