Vzdělávací agentura

OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

Všeobecné obchodní podmínky

Rekvalifikační kurzy, kurzy, semináře a další vzdělávání pro veřejnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Společností TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje rekvalifikačních kurzů, kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí (dále jen „kurzů“) mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trigon‑cz.cz rozumí tato společnost:

TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.

IČ: 26316561

DIČ: CZ26316561

se sídlem: Koterovská 345/16, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13049

kontaktní údaje:

e-mail: trigon@trigon-cz.cz

telefon: 377 440 447

web: www.trigon-cz.cz

(dále jen „dodavatel“)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedený dodavatel, který objednateli objednávku potvrdil.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a fyzické osoby, která si u dodavatele objednala výuku kurzu specifikovaného v příslušné objednávce jako objednatel.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek na internetové adrese trigon-cz.cz (dále jen „internetový obchod“) a tato objednávka byla dodavatelem potvrzena.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Předmět plnění

 1. Kurzy jsou rozdělené do několika typů (rekvalifikační kurzy, kurzy, semináře, přípravné kurzy, formy výuky prezenční, kombinované a další). Charakteristika jednotlivých typů kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele trigon-cz.cz.
 2. Předmětem plnění je výuka příslušného typu kurzu v prezenční či kombinované formě pro veřejnost v dodavatelem vypsaném termínu (dále jen kurz).

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí objednatel sám.
 2. Objednatel provádí objednávku kurzu tímto způsobem:
  • vyplněním objednávkového formuláře/přihlášky v internetovém obchodu
  • vyplněním objednávkového formuláře/přihlášky osobně v sídle dodavatele.
 1. Při zadávání objednávky prostřednictvím internetového obchodu si objednatel vybere příslušný kurz, způsob platby je převodem na účet. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku objednatel odešle dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Neprodleně po obdržení objednávky zašle dodavatel objednateli potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou objednatel při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem na e‑mailovou adresu objednatele.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky dodavateli na jeho e‑mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 3. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo na e-mailu dodavatele uvedeném v těchto obchodních podmínkách.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny kurzů na www stránkách trigon-cz.cz nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen dodat objednateli kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli už bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu dodavatele.

 

IV.

Platební podmínky a dodání služby

 1. Cena za příslušný kurz je určena dle ceníku kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese trigon-cz.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Cena kurzu zahrnuje příslušný počet výukových hodin (dle specifikace kurzu), výukové materiály, testy a všechny materiály zpřístupněné v online podobě, v případě rekvalifikačních kurzů i závěrečné zkoušky.
 3. Cena kurzu je konečná, dodavatel není plátce DPH.
 4. Cenu kurzu může objednatel uhradit následujícím způsobem:
  • bezhotovnostně platebními tlačítky bank (zrychlený bankovní převod, po výběru konkrétní banky a odeslání objednávky budete přesměrováni do Vašeho elektronického bankovnictví)
  • bezhotovostně běžným bankovním převodem na účet dodavatele č. 204300953/0300, vedený u ČSOB (po volbě „Bankovní převod“ a odeslání objednávky obdržíte fakturu s informacemi k platbě a QR kódem)
  • po dohodě lze v hotovosti v sídle dodavatele
  • platba dárkovým poukazem – objednatel je povinen osobně se dostavit na adresu sídla dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.

Poskytovatel platební brány: společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 1. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
 3. Dodavatel vystaví objednateli doklad – fakturu. Doklad je odeslán na e-mailovou adresu objednatele při poskytnutí služby.
 4. Služba je poskytnuta posledním dnem výuky. U jednodenního semináře dnem pořádání semináře.
 5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 6. Kurz je objednateli poskytnut:
  • v prezenční formě v sídle dodavatele nebo na jiném, s objednatelem předem dohodnutém místě, popř. on-line formou
  • v kombinované formě (prezenční forma výuky se střídá s distanční výukou a výukou zprostředkovanou internetem, e-mailem a dalšími elektronickými nástroji)
 1. Volba prezenční či kombinované formy výuky se provádí během objednávání kurzu.
 2. Dodavatel se zavazuje k uveřejnění podmínek příslušných kurzů především co do termínu, rozsahu výuky a ceny. Podmínky jsou zveřejněny na adrese trigon-cz.cz.
 3. Kurzy probíhají v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 4. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzů lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 5. Dodavatel se zavazuje, že výuka proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 7. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 5 osob v příslušném typu kurzu). Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
 9. Objednatel je povinen převzít objednaný kurz a řádně a včas za něj zaplatit.

 

V.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje dodavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel doručuje objednavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

 

VI.

Osobní údaje

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky/přihlášky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo, údaje o dosaženém vzdělání a dalších vstupních předpokladech, které jsou podmínkou pro některé rekvalifikační kurzy a u podnikajících fyzických osob IČ, případně obdobné osobní údaje účastníka kurzu, není-li jím sám objednatel (dále společně jen osobní údaje). Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky/přihlášky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dnů.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem kurzu a objednal kurz pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka kurzu, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka kurzu a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává  osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a  další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. Dodavatel prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje, jsou umístěny na území Evropské unie, anebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR.
 12. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky a po dobu, kterou vyžadují příslušné zákonné předpisy. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat, jakmile pomine důvod pro jejich zpracování.

 

VII.

Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou kurzu, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný na pobočce dodavatele (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).
 2. Reklamaci dlouhodobého kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího výukového setkání po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího období, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné hodiny výuky vč. poskytnutých materiálů).
 5. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, nezajištění či nedodržení technických předpokladů pro on-line výuku.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 

 

VIII.

Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po odeslání závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50 % kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení do online třídy). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytuje dodavatel finanční ani jinou kompenzaci.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle než 2 týdny vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího období či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do 4 dnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na webových stránkách trigon-cz.cz či odesláním e-mailové objednávky kurzu na adresu: trigon@trigon-cz.cz či telefonického přihlášení má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je na vyžádání u dodavatele. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti  objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené elektronicky  na trigon-cz.cz či telefonicky zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy, jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž opakovaně, tedy i po písemném či ústním napomenutí porušuje základní zásady občanského soužití např. slovními či písemnými útoky na lektora či další účastníky kurzu, publikování pro výuku nevhodného obsahu apod. Dále si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout či vyloučit objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neabsolvovaných lekcí.

 

IX.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám dodavatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do on-line přihlášení (do internetového obchodu) nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání on-line přihlášení (internetového obchodu) používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2020